ARTIKEL 1. BEGRIPPEN

1. De opdrachtnemer: Hardt Letselschade B.V., hierna te noemen Hardt Letselschade, die de onder artikel 4 aangeduide werkzaamheden uitvoert.

2. De opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de hulp inroept van Hardt Letselschade.

3. Onder de opdracht wordt verstaan de in onderling overleg tussen opdrachtgever en Hardt Letselschade te bepalen werkzaamheden die door Hardt Letselschade verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder zulks dient te geschieden.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Hardt Letselschade verstrekte of te verstrekken opdrachten evenals op onderhandelingen over opdrachten, ongeacht of die tot stand zijn gekomen.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en hebben alleen betrekking op de opdracht waarvoor deze zijn overeengekomen, niet op eerdere of latere opdrachten.

3. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door Hardt Letselschade op de opdracht van toepassing zijn verklaard.

4. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

5. Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. De in dat geval vernietigde of nietige bepaling(en) komt zoveel als mogelijk een overeenkomstige betekenis toe.

ARTIKEL 3. OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de opdracht heeft gegeven middels ondertekening, retourzending en ontvangst door Hardt Letselschade van de opdrachtbevestiging. Op de opdracht is de regeling in Boek 7 Titel 7 Burgerlijk Wetboek van toepassing, behoudens en voor zover daarvan in deze voorwaarden, en/of de overeenkomst met de opdrachtgever, wordt afgeweken.

2. De opdrachtgever verleent aan Hardt Letselschade de opdracht tot belangenbehartiging ter zake de door opdrachtgever ten gevolge van het incident geleden en te lijden schade.

3. De werkzaamheden die Hardt Letselschade voor de opdrachtgever verricht, wordt buitengerechtelijke juridische bijstand genoemd. Hardt Letselschade tracht de door de opdrachtgever geleden en te lijden schade te verhalen zonder tussenkomst van de rechter.

4. Indien nodig staat het Hardt Letselschade vrij, doch niet dan na overleg met de opdrachtgever, zich bij de uitvoering van opdrachten te laten bijstaan door externe deskundigen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

5. De door Hardt Letselschade ingeschakelde deskundigen nemen bij de uitvoering van opdrachten de relevante beroepsregels in acht. Door het verstrekken van de opdracht aanvaardt de opdrachtgever de mogelijk uit de desbetreffende beroepsregels voortvloeiende verplichtingen en beperkingen.

ARTIKEL 4. OPDRACHTEN

1. Onder ‘opdracht’ worden in deze voorwaarden de navolgende werkzaamheden verstaan: vaststellen en/of onderzoeken van, rapporteren over, adviseren en bemiddeling bij (letsel-)schade in de ruimste zin van het woord, het verhalen van loonschade, het verhalen van uitgekeerde schadepenningen en verder alle werkzaamheden in het kader van de bedrijfsuitoefening die hierboven niet genoemd zijn.

2. Indien de opgedragen werkzaamheid niet in het eerste lid is genoemd, zal deze in de opdracht bevestiging of overeenkomst worden omschreven.

3. Het resultaat van de opdracht is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever, of door opdrachtgever aan te wijzen natuurlijke of rechtspersonen. Andere derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Hardt Letselschade mogen rapporten, brieven, berekeningen, etc. niet worden geopenbaard, tenzij Hardt Letselschade gelet op de aard van de opdracht geacht moet worden hiervoor toestemming te hebben verleend.

4. Hardt Letselschade is bij uitsluiting van ieder ander rechthebbende op de bij de uitvoering van opdrachten vergaarde gegevens evenals op de door haar uitgebrachte rapporten, adviezen e.d. gerechtigd tot uitoefening van alle intellectuele eigendomsrechten, ook nadat de opdracht is ingetrokken, beëindigd of volbracht.

ARTIKEL 5. VERPLICHTINGEN OPDRACHTNEMER

1. Hardt Letselschade zal de door haar aanvaarde opdrachten naar beste weten en kunnen vervullen en daarbij de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

2. De door Hardt Letselschade ingeschakelde deskundigen nemen bij de uitvoering van opdrachten de relevante beroepsregels in acht. Door het verstrekken van de opdracht aanvaardt de opdrachtgever de mogelijk uit de desbetreffende beroepsregels voortvloeiende verplichtingen en beperkingen.

ARTIKEL 6. GEGEVENSVERSTREKKING OPDRACHTGEVER

1. De opdrachtgever is verplicht Hardt Letselschade volledig en juist te informeren over alle voor de uitvoering van de opdracht relevante feiten en omstandigheden en is voorts verplicht alle relevante gegevens aan Hardt Letselschade ter beschikking te stellen.

2. Indien opdrachtgever voortijdig de zaak bij Hardt Letselschade beëindigt of indien niet wordt voldaan aan het bepaalde in de eerste zin van dit artikel, kan Hardt Letselschade de inmiddels gemaakte kosten bij opdrachtgever in rekening brengen en/of verrekenen met de door de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij aan opdrachtgever verstrekte of te verstrekken voorschotten.

ARTIKEL 7. GEHEIMHOUDING

1. Hardt Letselschade is, behoudens verplichtingen die de wet haar oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die haar door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

2. Opdrachtgever is gehouden geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van alle gegevens en stukken, die betrekking hebben op de opdracht, welke in redelijkheid hebben te gelden als vertrouwelijk en geheim.

3. Hardt Letselschade is gerechtigd alle (medische) informatie en gegevens die van belang zijn voor de beoordeling van de schade door te zenden aan de desbetreffende wederpartij of diens verzekeraar, dan wel diens vertegenwoordiger, alsmede eventueel andere bij de schaderegeling noodzakelijk betrokken partijen.

ARTIKEL 8. EINDE VAN OPDRACHT

1. De opdracht eindigt door volbrenging. Het staat Hardt Letselschade vrij elke opdracht tussentijds te beëindigen of de uitvoering op te schorten indien zij hiertoe in redelijkheid aanleiding ziet. In dat geval zal Hardt Letselschade – naar eigen keuze – mondeling of schriftelijk verslag doen van haar bevindingen. Artikel 7:408 lid 2 BW wordt hierbij dan ook terzijde gesteld.

2. Tussentijdse beëindiging of opschorting is in elk geval mogelijk (i) indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Hardt Letselschade niet nakomt, (ii) indien de opdrachtgever komt te overlijden of –bij rechtspersonen – besluit tot ontbinding of (iii) indien Hardt Letselschade op andere gronden vreest dat de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Hardt Letselschade niet zal nakomen.

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

1. De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Hardt Letselschade en van iedereen die voor of namens haar werkzaam is, ondergeschikten, hulppersonen hieronder begrepen, kan uitsluitend worden gebaseerd op schending van de in artikel 5 van deze voorwaarden omschreven verplichtingen.

2. De aansprakelijkheid van Hardt Letselschade reikt niet verder dan uit de navolgende leden blijkt. Onder Hardt Letselschade worden in voorkomend geval ook verstaan haar bestuurder(s) en werknemers en allen die op welke wijze dan ook voor Hardt Letselschade werkzaam zijn.

3. Hardt Letselschade is in geen geval aansprakelijk voor schade die – in welk opzicht en in welke vorm ook – is veroorzaakt door de door haar ingeschakelde externe deskundigen dan wel door het gebruik van hulpzaken of van gegevens of bescheiden, die afkomstig zijn van de opdrachtgever of van derden.

4. Hardt Letselschade is in geen geval aansprakelijk voor schade die – in welk opzicht en in welke vorm ook – is terug te voeren op het niet functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, ongeacht of het niet functioneren gevolg is van defecten of van externe oorzaken als stroomuitval. Onder apparatuur worden ook de besturingsprogramma’s en andere software verstaan.

5. De aansprakelijkheid van Hardt Letselschade is beperkt tot schade aan personen en zaken, met uitzondering van schade aan ondergeschikten of zaken van de opdrachtgever. Voor gevolgschade of indirecte schade is Hardt Letselschade nimmer aansprakelijk.

6. Indien zuivere vermogensschade ontstaat door het verwijtbaar laten verlopen van een termijn, of door een andere toerekenbare tekortkoming in de behandeling van de opdracht door Hardt Letselschade, is de aansprakelijkheid gelimiteerd tot het in lid 8 genoemde bedrag.

7. Het maximale bedrag waarvoor Hardt Letselschade aansprakelijk kan zijn, is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheids-verzekeraar wordt uitbetaald.

8. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de door Hardt Letselschade afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Hardt Letselschade in rekening gebrachte honorarium, tot een bedrag van ten hoogste € 10.000,00.

9. Indien Hardt Letselschade in verband met de uitvoering van de opdracht jegens derden aansprakelijk wordt gehouden voor schade waarvoor de aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever in het voorgaande is uitgesloten of beperkt, is de opdrachtgever gehouden Hardt Letselschade terzake daarvan te vrijwaren.

10. Iedere rechtsvordering tegen Hardt Letselschade vervalt na verloop van één jaar nadat de schade waarvoor Hardt Letselschade aansprakelijk wordt gehouden, zich voor het eerst heeft gemanifesteerd en in elk geval na verloop van vijf jaar nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

ARTIKEL 10. KOSTEN JURIDISCHE BIJSTAND

1. Zolang de zaak nog niet voor de rechter is gebracht worden deze kosten ‘buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand’ genoemd. Deze kosten worden gerekend tot de schade zoals het slachtoffer die lijdt en worden door Hardt Letselschade verhaald op de aansprakelijke partij, c.q. diens verzekeraar.

2. Het honorarium wordt vastgesteld door de bestede uren in de desbetreffende periode te vermenigvuldigen met het uurtarief van Hardt Letselschade, thans €220 per uur. Het honorarium wordt verhoogd met een opslag voor kantoorkosten ter hoogte van 6% en aangevuld met verschotten en vervolgens gefactureerd aan de aansprakelijke partij.

3. Alle genoemde tarieven zijn exclusief omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege.

4. Hardt Letselschade behoudt zich het recht voor om het uurtarief jaarlijks te indexeren op basis van eventuele kostenstijgingen.

5. Indien de buitengerechtelijke kosten worden vergoed door een wederpartij dan machtigt opdrachtgever deze wederpartij om de vergoeding rechtstreeks aan Hardt Letselschade te betalen. Opdrachtgever stemt draagt daarbij de aanspraak op de vergoeding van de buitengerechtelijke kosten over aan Hardt Letselschade welke zulks aanvaard.

6. Indien de buitengerechtelijke kosten niet worden vergoed is Hardt Letselschade bereid deze kosten in bepaalde gevallen kwijt te schelden.

7. Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd om inzage te verkrijgen in de door Hardt Letselschade opgestelde facturen die zij namens opdrachtgever zendt aan de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij.

8. Hardt Letselschade is gemachtigd en gerechtigd om gelden die door de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij als schadevergoedingen ten behoeve van Opdrachtgever worden voldaan op haar eigen bankrekening of derdenrekening te ontvangen.

ARTIKEL 11. OVERDRACHT ZAAK

Indien opdrachtgever ervoor kiest de behandeling van diens zaak over te dragen aan een andere belangenbehartiger, dan gaat opdrachtgever ermee akkoord dat diens letselschadedossier een hem/haar wordt overgedragen, nadat het Hardt Letselschade toekomende honorarium en de door Hardt Letselschade ten behoeve van het dossier gemaakte kosten zijn voldaan, dan wel door opdrachtgever of diens belangenbehartiger ter zake voldoende zekerheden zijn geboden , onder meer door ondertekening
van een akte van cessie, op basis waarvan Hardt Letselschade haar honorarium en gemaakte kosten betaald krijgt of kan krijgen en Hardt Letselschade zich daarmee akkoord heeft verklaard.

ARTIKEL 12. TOEPASSELIJK RECHT

1. Op de totstandkoming van, inclusief de onderhandelingen over alsook de uitvoering of nakoming van opdrachten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing, ook al zou volgens het internationaal privaatrecht het recht van een ander land van toepassing zijn.

2. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding tussen Hardt Letselschade en haar opdrachtgever(s) voortvloeien, zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Midden-Nederland.

ARTIKEL 1. BEGRIPPEN

1. De opdrachtnemer: Hardt Letselschade B.V., hierna te noemen Hardt Letselschade, die de onder artikel 4 aangeduide werkzaamheden uitvoert.

2. De opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de hulp inroept van Hardt Letselschade.

3. Onder de opdracht wordt verstaan de in onderling overleg tussen opdrachtgever en Hardt Letselschade te bepalen werkzaamheden die door Hardt Letselschade verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder zulks dient te geschieden.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Hardt Letselschade verstrekte of te verstrekken opdrachten evenals op onderhandelingen over opdrachten, ongeacht of die tot stand zijn gekomen.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en hebben alleen betrekking op de opdracht waarvoor deze zijn overeengekomen, niet op eerdere of latere opdrachten.

3. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door Hardt Letselschade op de opdracht van toepassing zijn verklaard.

4. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

5. Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. De in dat geval vernietigde of nietige bepaling(en) komt zoveel als mogelijk een overeenkomstige betekenis toe.

ARTIKEL 3. OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de opdracht heeft gegeven middels ondertekening, retourzending en ontvangst door Hardt Letselschade van de opdrachtbevestiging. Op de opdracht is de regeling in Boek 7 Titel 7 Burgerlijk Wetboek van toepassing, behoudens en voor zover daarvan in deze voorwaarden, en/of de overeenkomst met de opdrachtgever, wordt afgeweken.

2. De opdrachtgever verleent aan Hardt Letselschade de opdracht tot belangenbehartiging ter zake de door opdrachtgever ten gevolge van het incident geleden en te lijden schade.

3. De werkzaamheden die Hardt Letselschade voor de opdrachtgever verricht, wordt buitengerechtelijke juridische bijstand genoemd. Hardt Letselschade tracht de door de opdrachtgever geleden en te lijden schade te verhalen zonder tussenkomst van de rechter.

4. Indien nodig staat het Hardt Letselschade vrij, doch niet dan na overleg met de opdrachtgever, zich bij de uitvoering van opdrachten te laten bijstaan door externe deskundigen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

5. De door Hardt Letselschade ingeschakelde deskundigen nemen bij de uitvoering van opdrachten de relevante beroepsregels in acht. Door het verstrekken van de opdracht aanvaardt de opdrachtgever de mogelijk uit de desbetreffende beroepsregels voortvloeiende verplichtingen en beperkingen.

ARTIKEL 4. OPDRACHTEN

1. Onder ‘opdracht’ worden in deze voorwaarden de navolgende werkzaamheden verstaan: vaststellen en/of onderzoeken van, rapporteren over, adviseren en bemiddeling bij (letsel-)schade in de ruimste zin van het woord, het verhalen van loonschade, het verhalen van uitgekeerde schadepenningen en verder alle werkzaamheden in het kader van de bedrijfsuitoefening die hierboven niet genoemd zijn.

2. Indien de opgedragen werkzaamheid niet in het eerste lid is genoemd, zal deze in de opdracht bevestiging of overeenkomst worden omschreven.

3. Het resultaat van de opdracht is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever, of door opdrachtgever aan te wijzen natuurlijke of rechtspersonen. Andere derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Hardt Letselschade mogen rapporten, brieven, berekeningen, etc. niet worden geopenbaard, tenzij Hardt Letselschade gelet op de aard van de opdracht geacht moet worden hiervoor toestemming te hebben verleend.

4. Hardt Letselschade is bij uitsluiting van ieder ander rechthebbende op de bij de uitvoering van opdrachten vergaarde gegevens evenals op de door haar uitgebrachte rapporten, adviezen e.d. gerechtigd tot uitoefening van alle intellectuele eigendomsrechten, ook nadat de opdracht is ingetrokken, beëindigd of volbracht.

ARTIKEL 5. VERPLICHTINGEN OPDRACHTNEMER

1. Hardt Letselschade zal de door haar aanvaarde opdrachten naar beste weten en kunnen vervullen en daarbij de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

2. De door Hardt Letselschade ingeschakelde deskundigen nemen bij de uitvoering van opdrachten de relevante beroepsregels in acht. Door het verstrekken van de opdracht aanvaardt de opdrachtgever de mogelijk uit de desbetreffende beroepsregels voortvloeiende verplichtingen en beperkingen.

ARTIKEL 6. GEGEVENSVERSTREKKING OPDRACHTGEVER

1. De opdrachtgever is verplicht Hardt Letselschade volledig en juist te informeren over alle voor de uitvoering van de opdracht relevante feiten en omstandigheden en is voorts verplicht alle relevante gegevens aan Hardt Letselschade ter beschikking te stellen.

2. Indien opdrachtgever voortijdig de zaak bij Hardt Letselschade beëindigt of indien niet wordt voldaan aan het bepaalde in de eerste zin van dit artikel, kan Hardt Letselschade de inmiddels gemaakte kosten bij opdrachtgever in rekening brengen en/of verrekenen met de door de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij aan opdrachtgever verstrekte of te verstrekken voorschotten.

ARTIKEL 7. GEHEIMHOUDING

1. Hardt Letselschade is, behoudens verplichtingen die de wet haar oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die haar door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

2. Opdrachtgever is gehouden geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van alle gegevens en stukken, die betrekking hebben op de opdracht, welke in redelijkheid hebben te gelden als vertrouwelijk en geheim.

3. Hardt Letselschade is gerechtigd alle (medische) informatie en gegevens die van belang zijn voor de beoordeling van de schade door te zenden aan de desbetreffende wederpartij of diens verzekeraar, dan wel diens vertegenwoordiger, alsmede eventueel andere bij de schaderegeling noodzakelijk betrokken partijen.

ARTIKEL 8. EINDE VAN OPDRACHT

1. De opdracht eindigt door volbrenging. Het staat Hardt Letselschade vrij elke opdracht tussentijds te beëindigen of de uitvoering op te schorten indien zij hiertoe in redelijkheid aanleiding ziet. In dat geval zal Hardt Letselschade – naar eigen keuze – mondeling of schriftelijk verslag doen van haar bevindingen. Artikel 7:408 lid 2 BW wordt hierbij dan ook terzijde gesteld.

2. Tussentijdse beëindiging of opschorting is in elk geval mogelijk (i) indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Hardt Letselschade niet nakomt, (ii) indien de opdrachtgever komt te overlijden of –bij rechtspersonen – besluit tot ontbinding of (iii) indien Hardt Letselschade op andere gronden vreest dat de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Hardt Letselschade niet zal nakomen.

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

1. De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Hardt Letselschade en van iedereen die voor of namens haar werkzaam is, ondergeschikten, hulppersonen hieronder begrepen, kan uitsluitend worden gebaseerd op schending van de in artikel 5 van deze voorwaarden omschreven verplichtingen.

2. De aansprakelijkheid van Hardt Letselschade reikt niet verder dan uit de navolgende leden blijkt. Onder Hardt Letselschade worden in voorkomend geval ook verstaan haar bestuurder(s) en werknemers en allen die op welke wijze dan ook voor Hardt Letselschade werkzaam zijn.

3. Hardt Letselschade is in geen geval aansprakelijk voor schade die – in welk opzicht en in welke vorm ook – is veroorzaakt door de door haar ingeschakelde externe deskundigen dan wel door het gebruik van hulpzaken of van gegevens of bescheiden, die afkomstig zijn van de opdrachtgever of van derden.

4. Hardt Letselschade is in geen geval aansprakelijk voor schade die – in welk opzicht en in welke vorm ook – is terug te voeren op het niet functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, ongeacht of het niet functioneren gevolg is van defecten of van externe oorzaken als stroomuitval. Onder apparatuur worden ook de besturingsprogramma’s en andere software verstaan.

5. De aansprakelijkheid van Hardt Letselschade is beperkt tot schade aan personen en zaken, met uitzondering van schade aan ondergeschikten of zaken van de opdrachtgever. Voor gevolgschade of indirecte schade is Hardt Letselschade nimmer aansprakelijk.

6. Indien zuivere vermogensschade ontstaat door het verwijtbaar laten verlopen van een termijn, of door een andere toerekenbare tekortkoming in de behandeling van de opdracht door Hardt Letselschade, is de aansprakelijkheid gelimiteerd tot het in lid 8 genoemde bedrag.

7. Het maximale bedrag waarvoor Hardt Letselschade aansprakelijk kan zijn, is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheids-verzekeraar wordt uitbetaald.

8. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de door Hardt Letselschade afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Hardt Letselschade in rekening gebrachte honorarium, tot een bedrag van ten hoogste € 10.000,00.

9. Indien Hardt Letselschade in verband met de uitvoering van de opdracht jegens derden aansprakelijk wordt gehouden voor schade waarvoor de aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever in het voorgaande is uitgesloten of beperkt, is de opdrachtgever gehouden Hardt Letselschade terzake daarvan te vrijwaren.

10. Iedere rechtsvordering tegen Hardt Letselschade vervalt na verloop van één jaar nadat de schade waarvoor Hardt Letselschade aansprakelijk wordt gehouden, zich voor het eerst heeft gemanifesteerd en in elk geval na verloop van vijf jaar nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

ARTIKEL 10. KOSTEN JURIDISCHE BIJSTAND

1. Zolang de zaak nog niet voor de rechter is gebracht worden deze kosten ‘buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand’ genoemd. Deze kosten worden gerekend tot de schade zoals het slachtoffer die lijdt en worden door Hardt Letselschade verhaald op de aansprakelijke partij, c.q. diens verzekeraar.

2. Het honorarium wordt vastgesteld door de bestede uren in de desbetreffende periode te vermenigvuldigen met het uurtarief van Hardt Letselschade, thans €220 per uur. Het honorarium wordt verhoogd met een opslag voor kantoorkosten ter hoogte van 6% en aangevuld met verschotten en vervolgens gefactureerd aan de aansprakelijke partij.

3. Alle genoemde tarieven zijn exclusief omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege.

4. Hardt Letselschade behoudt zich het recht voor om het uurtarief jaarlijks te indexeren op basis van eventuele kostenstijgingen.

5. Indien de buitengerechtelijke kosten worden vergoed door een wederpartij dan machtigt opdrachtgever deze wederpartij om de vergoeding rechtstreeks aan Hardt Letselschade te betalen. Opdrachtgever stemt draagt daarbij de aanspraak op de vergoeding van de buitengerechtelijke kosten over aan Hardt Letselschade welke zulks aanvaard.

6. Indien de buitengerechtelijke kosten niet worden vergoed is Hardt Letselschade bereid deze kosten in bepaalde gevallen kwijt te schelden.

7. Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd om inzage te verkrijgen in de door Hardt Letselschade opgestelde facturen die zij namens opdrachtgever zendt aan de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij.

8. Hardt Letselschade is gemachtigd en gerechtigd om gelden die door de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij als schadevergoedingen ten behoeve van Opdrachtgever worden voldaan op haar eigen bankrekening of derdenrekening te ontvangen.

ARTIKEL 11. OVERDRACHT ZAAK

Indien opdrachtgever ervoor kiest de behandeling van diens zaak over te dragen aan een andere belangenbehartiger, dan gaat opdrachtgever ermee akkoord dat diens letselschadedossier een hem/haar wordt overgedragen, nadat het Hardt Letselschade toekomende honorarium en de door Hardt Letselschade ten behoeve van het dossier gemaakte kosten zijn voldaan, dan wel door opdrachtgever of diens belangenbehartiger ter zake voldoende zekerheden zijn geboden , onder meer door ondertekening
van een akte van cessie, op basis waarvan Hardt Letselschade haar honorarium en gemaakte kosten betaald krijgt of kan krijgen en Hardt Letselschade zich daarmee akkoord heeft verklaard.

ARTIKEL 12. TOEPASSELIJK RECHT

1. Op de totstandkoming van, inclusief de onderhandelingen over alsook de uitvoering of nakoming van opdrachten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing, ook al zou volgens het internationaal privaatrecht het recht van een ander land van toepassing zijn.

2. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding tussen Hardt Letselschade en haar opdrachtgever(s) voortvloeien, zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Midden-Nederland.