Bedrijfsongevallen

Letsel door een machine

Bij het werken met machines kan het helaas voorkomen dat u letsel oploopt door defecte of gevaarlijke materialen of apparaten. Denk hierbij aan een kapotte machine met een scherp mes of een defecte heftruck. Uiteraard is het ook mogelijk dat u letsel oploopt door toedoen van een machine die geen gebreken heeft. Indien u verwondingen hebt opgelopen, raden wij u aan direct naar uw huisarts of een andere zorgverlener te gaan. U krijgt dan de noodzakelijke medische hulp en deze zal een medisch dossier opstellen waarmee kan worden aangetoond dat het letsel is veroorzaakt door het arbeidsongeval.

Meld mijn schade

Bedrijfsongevallen

Letsel door een machine

Bij het werken met machines kan het helaas voorkomen dat u letsel oploopt door defecte of gevaarlijke materialen of apparaten. Denk hierbij aan een kapotte machine met een scherp mes of een defecte heftruck. Uiteraard is het ook mogelijk dat u letsel oploopt door toedoen van een machine die geen gebreken heeft. Indien u verwondingen hebt opgelopen, raden wij u aan direct naar uw huisarts of een andere zorgverlener te gaan. U krijgt dan de noodzakelijke medische hulp en deze zal een medisch dossier opstellen waarmee kan worden aangetoond dat het letsel is veroorzaakt door het arbeidsongeval.

Meld mijn schade

Schade verhalen

Bij letsel door machines op werk is uw werkgever in principe aansprakelijk voor de schade die u ten gevolge van het ongeval tijdens de uitvoering van uw werkzaamheden lijdt. De werkgever dient die maatregelen te nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Wat van de werkgever in redelijkheid mag worden verwacht, hangt af van de omstandigheden van het geval.

Uw werkgever heeft een wettelijke zorgplicht om de veiligheid op het werk te waarborgen voor zover dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. Hij is dus verplicht om alle maatregelen te treffen die nodig zijn om ongevallen op het werk te voorkomen. Denk hierbij aan het geven van correcte instructies, toezicht houden en het beschikbaar stellen van nodige beschermingsmiddelen. Laat de werkgever dit na, dan is het uitgangspunt dat de werkgever aansprakelijk is voor de ontstane schade.

In geval van een gevaarlijke machine geldt in het bijzonder dat het waarschuwen voor gevaren bij de bediening door middel van mondelinge of schriftelijke instructies en het aanbrengen van waarschuwingsstickers niet steeds voldoende zal zijn. Er dient rekening gehouden te worden met het ervaringsfeit dat het dagelijkse gebruik van de machine ervoor kan zorgen dat u als gebruiker niet meer alle voorzichtigheid in acht neemt die noodzakelijk is om een ongeval te voorkomen. Ook al wordt het gevaar door instructies en waarschuwingen aangegeven.

Van de werkgever moet dan ook worden verwacht dat hij onderzoekt of voldoende preventieve maatregelen mogelijk zijn dan wel of een veiliger werking van de machine mogelijk is. Mocht dat niet het geval zijn dan is van belang op een voldoende effectieve wijze voor het gevaar kon worden gewaarschuwd. In dat kader is van belang met welke mate van waarschijnlijkheid de niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid kan worden verwacht, de hoegrootheid van de kans dat daaruit ongevallen ontstaan, de ernst die de gevolgen daarvan kunnen hebben en de mate van bezwaarlijkheid van de te nemen veiligheidsmaatregelen.

Schade verhalen

Bij letsel door machines op werk is uw werkgever in principe aansprakelijk voor de schade die u ten gevolge van het ongeval tijdens de uitvoering van uw werkzaamheden lijdt. De werkgever dient die maatregelen te nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Wat van de werkgever in redelijkheid mag worden verwacht, hangt af van de omstandigheden van het geval.

Uw werkgever heeft een wettelijke zorgplicht om de veiligheid op het werk te waarborgen voor zover dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. Hij is dus verplicht om alle maatregelen te treffen die nodig zijn om ongevallen op het werk te voorkomen. Denk hierbij aan het geven van correcte instructies, toezicht houden en het beschikbaar stellen van nodige beschermingsmiddelen. Laat de werkgever dit na, dan is het uitgangspunt dat de werkgever aansprakelijk is voor de ontstane schade.

In geval van een gevaarlijke machine geldt in het bijzonder dat het waarschuwen voor gevaren bij de bediening door middel van mondelinge of schriftelijke instructies en het aanbrengen van waarschuwingsstickers niet steeds voldoende zal zijn. Er dient rekening gehouden te worden met het ervaringsfeit dat het dagelijkse gebruik van de machine ervoor kan zorgen dat u als gebruiker niet meer alle voorzichtigheid in acht neemt die noodzakelijk is om een ongeval te voorkomen. Ook al wordt het gevaar door instructies en waarschuwingen aangegeven.

Van de werkgever moet dan ook worden verwacht dat hij onderzoekt of voldoende preventieve maatregelen mogelijk zijn dan wel of een veiliger werking van de machine mogelijk is. Mocht dat niet het geval zijn dan is van belang op een voldoende effectieve wijze voor het gevaar kon worden gewaarschuwd. In dat kader is van belang met welke mate van waarschijnlijkheid de niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid kan worden verwacht, de hoegrootheid van de kans dat daaruit ongevallen ontstaan, de ernst die de gevolgen daarvan kunnen hebben en de mate van bezwaarlijkheid van de te nemen veiligheidsmaatregelen.

Ook is van belang dat indien het – wanneer het gevaar niet weggenomen kan worden – slechts mogelijk is om voor het gevaar te waarschuwen, het in het algemeen niet voldoende is dat de gebruiker van de machine op de hoogte kan zijn van het gevaar. Voor het antwoord op de vraag of een waarschuwing kan worden beschouwd als een voldoende maatregel met het oog op bescherming tegen een bepaald gevaar, is van doorslaggevende betekenis of te verwachten valt dat deze waarschuwing zal leiden tot een handelen of nalaten waardoor dit gevaar wordt vermeden.

Wanneer blijkt dat effectievere maatregelen ter voorkoming van een ongeval zoals dit zich heeft voorgedaan, mogelijk waren, dan moet worden onderzocht waarom het aanbrengen van deze voorziening destijds niet van de werkgever kon worden gevergd. Daarbij is naast de hiervoor genoemde factoren van belang in hoeverre het treffen van een dergelijke veiligheidsmaatregel voordat een ongeval zich had voorgedaan voor de werkgever of voor de deskundigen waarover hij in zijn bedrijf beschikt voor de hand lag.

Bij de beantwoording van de vraag of de werkgever heeft gedaan wat redelijkerwijs van hem mocht worden verwacht, kan van belang zijn of de werkgever de specifieke gedragingen die tot het ongeval hebben geleid, met inachtneming van het hiervoor bedoelde ervaringsfeit, redelijkerwijs heeft moeten voorzien. Van doorslaggevende betekenis is dat niet, omdat onoplettendheid bij het bedienen van een gevaarlijke machine veelal op verschillende wijzen tot een ongeval kan leiden en voor aansprakelijkheid van de werkgever niet is vereist dat deze juist die gedraging heeft (kunnen) voorzien die tot het ongeval heeft geleid.

Bij bedrijfsongevallen is uw werkgever vaak goed verzekerd door middel van een aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering vergoedt namens de werkgever de letselschade van werknemers bij arbeidsongevallen.

Contact

Ook is van belang dat indien het – wanneer het gevaar niet weggenomen kan worden – slechts mogelijk is om voor het gevaar te waarschuwen, het in het algemeen niet voldoende is dat de gebruiker van de machine op de hoogte kan zijn van het gevaar. Voor het antwoord op de vraag of een waarschuwing kan worden beschouwd als een voldoende maatregel met het oog op bescherming tegen een bepaald gevaar, is van doorslaggevende betekenis of te verwachten valt dat deze waarschuwing zal leiden tot een handelen of nalaten waardoor dit gevaar wordt vermeden.

Wanneer blijkt dat effectievere maatregelen ter voorkoming van een ongeval zoals dit zich heeft voorgedaan, mogelijk waren, dan moet worden onderzocht waarom het aanbrengen van deze voorziening destijds niet van de werkgever kon worden gevergd. Daarbij is naast de hiervoor genoemde factoren van belang in hoeverre het treffen van een dergelijke veiligheidsmaatregel voordat een ongeval zich had voorgedaan voor de werkgever of voor de deskundigen waarover hij in zijn bedrijf beschikt voor de hand lag.

Bij de beantwoording van de vraag of de werkgever heeft gedaan wat redelijkerwijs van hem mocht worden verwacht, kan van belang zijn of de werkgever de specifieke gedragingen die tot het ongeval hebben geleid, met inachtneming van het hiervoor bedoelde ervaringsfeit, redelijkerwijs heeft moeten voorzien. Van doorslaggevende betekenis is dat niet, omdat onoplettendheid bij het bedienen van een gevaarlijke machine veelal op verschillende wijzen tot een ongeval kan leiden en voor aansprakelijkheid van de werkgever niet is vereist dat deze juist die gedraging heeft (kunnen) voorzien die tot het ongeval heeft geleid.

Bij bedrijfsongevallen is uw werkgever vaak goed verzekerd door middel van een aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering vergoedt namens de werkgever de letselschade van werknemers bij arbeidsongevallen.

Contact

Schadevergoeding

Uw schadevergoeding kan bestaan uit verschillende schadeposten, zowel vergoedingen voor (medische) kosten en gemiste inkomsten als voor pijn en verdriet (smartengeld). U kunt denken aan:

 • Vergoeding voor gemiste inkomsten;
 • Vergoeding voor reiskosten;
 • Vergoeding voor medische kosten;
 • Vergoeding voor nodige hulp bij huishouding ten gevolge van het ongeval;
 • Vergoeding voor het niet kunnen uitvoeren van onderhoud;
 • Smartengeld voor pijn, verdriet of verminderde levensvreugde.

De lijst is niet limitatief. Alle kosten die zonder het ongeval niet zou hebben gemaakt, kunnen in aanmerking komen voor vergoeding.

Wij willen u hierom adviseren om na het ongeval al uw gemaakte kosten te noteren en bijbehorende facturen en bonnetjes te bewaren. Samen met u kunnen wij aan de hand daarvan de schade inventariseren, aantonen en een schadeclaim indienen bij de wederpartij.

Uw mogelijkheden

Nadat gebleken is dat u schade heeft geleden, zal Hardt Letselschade een voorschot op uw schadevergoeding vorderen bij de tegenpartij. U hoeft dus niet te wachten op de afwikkeling van de zaak voor een vergoeding.

Bij het indienen van een schadevergoeding voor arbeidsongevallen is het belangrijk dat de verstandhouding met uw werkgever niet verslechterd, vooral wanneer u na het ongeval nog samen verder moet. Ook hier houden wij rekening mee. Hardt Letselschade heeft veel ervaring het verhalen van letselschade door arbeidsongevallen.

Wilt u meer weten of bent u betrokken geraakt bij een arbeidsongeval? Neem dan vrijblijvend en geheel kosteloos contact met ons op om uw mogelijkheden te bespreken. Dit kan via ons telefoonnummer 030 269 0063 of ons contactformulier. Wij helpen u graag verder.

Meld mijn schade

Schadevergoeding

Uw schadevergoeding kan bestaan uit verschillende schadeposten, zowel vergoedingen voor (medische) kosten en gemiste inkomsten als voor pijn en verdriet (smartengeld). U kunt denken aan.

 • Vergoeding voor gemiste inkomsten;
 • Vergoeding voor reiskosten;
 • Vergoeding voor medische kosten;
 • Vergoeding voor nodige hulp bij huishouding ten gevolge van het ongeval;
 • Vergoeding voor het niet kunnen uitvoeren van onderhoud;
 •  Smartengeld voor pijn, verdriet of verminderde levensvreugde.

De lijst is niet limitatief. Alle kosten die zonder het ongeval niet zou hebben gemaakt, kunnen in aanmerking komen voor vergoeding.

Wij willen u hierom adviseren om na het ongeval al uw gemaakte kosten te noteren en bijbehorende facturen en bonnetjes te bewaren. Samen met u kunnen wij aan de hand daarvan de schade inventariseren, aantonen en een schadeclaim indienen bij de wederpartij.

Uw mogelijkheden

Nadat gebleken is dat u schade heeft geleden, zal Hardt Letselschade een voorschot op uw schadevergoeding vorderen bij de tegenpartij. U hoeft dus niet te wachten op de afwikkeling van de zaak voor een vergoeding.

Bij het indienen van een schadevergoeding voor arbeidsongevallen is het belangrijk dat de verstandhouding met uw werkgever niet verslechterd, vooral wanneer u na het ongeval nog samen verder moet. Ook hier houden wij rekening mee. Hardt Letselschade heeft veel ervaring het verhalen van letselschade door arbeidsongevallen.

Wilt u meer weten of bent u betrokken geraakt bij een arbeidsongeval? Neem dan vrijblijvend en geheel kosteloos contact met ons op om uw mogelijkheden te bespreken. Dit kan via ons telefoonnummer 030 269 0063 of ons contactformulier. Wij helpen u graag verder.

Meld mijn schade