Schadeposten

Uw schadevergoeding kan bestaan uit verschillende schadeposten zowel vergoedingen voor (medische) kosten en gemiste inkomsten als voor pijn en verdriet (smartengeld). De lijst is niet limitatief. Alle kosten die zonder het ongeval niet zou hebben gemaakt, kunnen in aanmerking komen voor vergoeding. Samen met u inventariseren wij de verschillende schadeposten en verhalen wij deze uiteindelijk bij de tegenpartij.

Schadeposten

Uw schadevergoeding kan bestaan uit verschillende schadeposten zowel vergoedingen voor (medische) kosten en gemiste inkomsten als voor pijn en verdriet (smartengeld). De lijst is niet limitatief. Alle kosten die zonder het ongeval niet zou hebben gemaakt, kunnen in aanmerking komen voor vergoeding. Samen met u inventariseren wij de verschillende schadeposten en verhalen wij deze uiteindelijk bij de tegenpartij.

Inkomensverlies

Door een ongeval kunt u voor een korte of lange periode of zelfs definitief arbeidsongeschikt raken en verlies van arbeidsvermogen lijden. Dit kan grote financiële gevolgen hebben voor u.

In sommige gevallen wordt u doorbetaald door uw werkgever, maar dit is niet altijd het geval. In de meeste gevallen betaalt de werkgever niet het volledige loon door, maar bijvoorbeeld slechts 70%. Voorts kan het zo zijn dat u verschillende kosten misloopt, zoals bonussen, onregelmatigheidstoeslagen, overwerkvergoedingen of studiekosten. Zelfs inkomen dat u nog niet ontvangt, kunnen meetellen. Denk hierbij aan: het afronden van een lopende opleiding of een loonsverhoging na promotie.

Indien u langer arbeidsongeschikt blijft, dan komt u in de sociale voorzieningen (bijvoorbeeld in de Wet inkomen en arbeid) terecht. De Wet inkomen en arbeid (WIA) betaalt bijvoorbeeld maximaal 75% van het laatstverdiende loon. Ondanks deze voorziening gaat u er alsnog financieel op achteruit. Als u een andere baan krijgt, omdat u door het ongeval uw eerdere werkzaamheden niet meer kunt uitoefenen, is het ook mogelijk dat u minder gaat verdienen.

Het verlies aan inkomen wordt door de wederpartij vergoed. Bij het bepalen van het inkomensverlies wordt niet alleen gekeken naar uw inkomen op het moment van het ongeval, maar ook naar uw carrièremogelijkheden in uw verdere loopbaan. Voorts worden eventuele promoties, in de situatie zonder ongeval, meegenomen in de schadeberekening. Dit zou door middel van deskundigen worden vastgesteld. Zij kunnen een inschatting geven omtrent carrièremogelijkheden op basis van het complete arbeidsverleden en de persoonlijke indruk die men van u heeft.

Bovendien is in de rechtspraak bepaald dat de verzekeraar geen hard bewijs mag eisen met betrekking tot de inkomensontwikkeling in de situatie zonder het ongeval. Juist door het ongeval kunt u dit namelijk niet bewijzen.

Smartengeld

Als benadeelde heeft u recht op een materiële en immateriële schadevergoeding. De immateriële schadevergoeding wordt ook wel het smartengeld genoemd. Smartengeld is een vergoeding voor uw pijn, leed en verdriet als gevolg van de onrechtmatige gebeurtenis.

Voorbeelden waarvoor u een smartengeldvergoeding kan claimen zijn gederfde levensvreugde, verdriet, pijn, leed, slapeloze nachten of psychische klachten als gevolg van de onrechtmatige gebeurtenis.

Het smartengeld wordt in Nederland naar redelijkheid en billijkheid bepaald. De aard en ernst van het letsel bepalen de hoogte van de smartengeldvergoeding. Daaraan ligt geen rekenkundige formule ten grondslag. Bijzondere persoonlijke omstandigheden van het slachtoffer worden in de regel meegewogen; die lenen zich vanzelfsprekend niet voor een strikte formule.

Medische kosten

In het geval dat u medische kosten heeft gemaakt die niet (volledig) door de ziektekostenverzekeraar worden vergoed, stellen wij namens u de tegenpartij aansprakelijk voor deze kosten. Denk hierbij aan kosten voor medische behandelingen of medicatie, of kosten die wegens een eigen risico moeten worden vergoed.

Huishoudelijke hulp

Het kan voorkomen dat u door uw ongevalsletsel niet meer (alle) huishoudelijke taken kunt verrichten, die u vóór het ongeval wel verrichtte. Denk hierbij aan activiteiten zoals schoonmaken, koken, boodschappen doen en het verzorgen van uw kinderen, met uitzondering van activiteiten op het gebied van zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid is de persoonlijke verzorging en algemene dagelijkse levensverrichtingen.

Indien u beperkt bent in uw huishoudelijke taken, heeft u hulp nodig in uw huishouding. Dit kan worden gedaan door familieleden, vrienden of door kennissen, maar u kunt ook professionele hulp inschakelen.

Ongeacht of u voor deze huishoudelijke hulp daadwerkelijk een vergoeding betaalt, zal de aansprakelijke partij hiervoor een schadevergoeding moeten betalen. De Letselschaderaad geeft in De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp normbedragen voor de huishoudelijke hulp per week, waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen licht tot matig beperkt en zwaar beperkt. Het betreft hier de beperking van het vermogen tot het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden.

Schade aan persoonlijke eigendommen

De schade aan persoonlijke eigendommen is een materiële schadepost. Deze is vaak direct herleidbaar aan het ongeval en leidt niet tot discussie bij de verzekeraar.

Onder persoonlijke eigendommen vallen bijvoorbeeld kledingstukken, een telefoon of andere accessoires die beschadigd zijn geraakt of kapot zijn gegaan ten tijde van het ongeval. Deze schade kunt u altijd verhalen op de aansprakelijke partij, mits u bijvoorbeeld een aankoopbewijs heeft of een afschrift van de aankoop.

Verlies van zelfwerkzaamheid

Het kan voorkomen dat u door uw ongevalsletsel uw zelfwerkzaamheid verliest. U bent dan niet meer in staat om klussen in, aan en rond het huis te verrichten die u normaal gesproken wel zelf zou doen.

Indien u beperkt bent in uw zelfwerkzaamheid, dan kunt u hulp inschakelen van familieleden, vrienden of kennissen, maar u kunt ook professionele hulp inschakelen.

Onder zelfwerkzaamheid zijn de volgende reguliere onderhoudswerkzaamheden begrepen:
1. Reparatiewerkzaamheden in en aan de woning;
2. Schilderwerkzaamheden in en aan de woning, evenals het aanbrengen van behangpapier of wandbekleding;
3. Tuinonderhoud, inclusief onderhoud van paden, terrassen, schuren en schuttingen.

De meerkosten die u voor deze uitbestede klussen maakt, dient de aansprakelijke partij te vergoeden. Uiteraard maakt het een verschil of u in een eigen woning of een huurwoning woont. Bij het laatste mag worden aangenomen dat grote reparatiewerkzaamheden voor rekening van de verhuurder komen. De werkzaamheden in en aan de woning blijven voor huurders in de regel beperkt tot het binnenshuis schilderen, behangen en het af en toe verrichten van kleine reparatiewerkzaamheden.

Daarnaast kan ook worden gedacht aan werkzaamheden die u verrichtte aan uw boot, motor of auto. De kosten voor het inhuren van derden om deze werkzaamheden over te nemen van u, worden eveneens bij de aansprakelijke partij verhaald.

Zelfstandigen

Als u als zelfstandig ondernemer letselschade heeft opgelopen door een ongeval, kan dat grote consequenties hebben. Naast het verlies van verdienvermogen zal ook de continuïteit van de bedrijfsvoering in het geding zijn. De kosten lopen intussen door, terwijl u als ondernemer bepaalde orders niet kan uitleveren wegens het ongeval, waardoor u klanten kunt verliezen.

Als u tijdelijk arbeidsongeschikt bent, kunt u een tijdelijke hulpkracht inhuren. De kosten daarvan zullen worden verhaald bij de wederpartij.

Daarnaast wordt bekeken wat precies de financiële gevolgen zijn. De schade wordt bepaald door een vergelijking te maken tussen de hypothetische situatie zonder ongeval en de situatie met ongeval. Aangezien het inkomen van zelfstandigen elk jaar anders is, is een eenvoudige vergelijking tussen de situatie voor en na het ongeval vaak niet mogelijk.

Vaak worden de financiële gevolgen vastgesteld aan de hand van de bedrijfsinformatie zoals de boekhouding en de fiscale administratie, zoals jaarstukken. De toekomstverwachting kunnen aan de hand van die cijfers ook worden vastgesteld, alsmede de brancheontwikkelingen.

Er kan voorts een deskundige worden ingeschakeld om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de mogelijkheden van uw onderneming, indien het ongeval niet was gebeurd.

Economische kwetsbaarheid

Wanneer u betrokken bent geraakt bij een ongeval waarbij u letselschade heeft opgelopen, kan het zijn dat het lukt om uw baan te behouden. Maar het kan soms de vraag zijn of dat in de toekomst zo blijft. Het kan voorkomen dat u later toch uw huidige baan verliest en dat u wegens het opgelopen letsel van het ongeval een verminderende kans op de arbeidsmarkt heeft. Daardoor kunt u te maken krijgen met economische kwetsbaarheid.

Uw situatie van economische kwetsbaarheid kan mee worden gerekend als schadepost bij uw letselschade. Het is daarbij ook mogelijk om bij de afwikkeling van uw letselschadezaak het toekomstrisico af te dekken d.m.v. een voorbehoud. Wij kunnen u helpen met het bepalen van dit risico en verhalen van deze schadepost.

Inkomsten uit zwart werk

Had u voor het ongeval inkomsten uit zwart werk? Denk hierbij aan bouwvakkers en timmerlieden die regelmatig in hun vrije tijd bij andere klussen verrichten. Ook werk in andere branches zoals de schoonmaak, adviessector of de horeca wordt niet altijd bij de belastingdienst geregistreerd. In dat geval heeft u dus ‘zwarte’ (bij)verdiensten.

De Nederlandse rechter heeft bepaald dat ook misgelopen ‘zwarte’ inkomsten voor vergoeding in aanmerking komen. De schade moet door de benadeelde aannemelijk worden gemaakt.

Gemis auto van de zaak

Bij de schadeberekening zal ook rekening worden gehouden met het gemis van een auto van de zaak. Dit kan namelijk een groot financieel nadeel opleveren. Er wordt dan berekend wat u betaald zou hebben voor een eigen auto en in het bijzonder wat de privé-kilometers gekost zouden hebben bij een eigen auto. Omdat kosten voor privé-kilometers sterk afhangen van het soort auto dat wordt gereden, is hier geen algemene richtlijn voor te geven.

Hulpkrachten

Bij de schadeberekening zal ook rekening worden gehouden met het gemis van een auto van de zaak. Dit kan namelijk een groot financieel nadeel opleveren. Er wordt dan berekend wat u betaald zou hebben voor een eigen auto en in het bijzonder wat de privé-kilometers gekost zouden hebben bij een eigen auto. Omdat kosten voor privé-kilometers sterk afhangen van het soort auto dat wordt gereden, is hier geen algemene richtlijn voor te geven.

Studievertraging/-achterstand

Het kan zijn dat u ten gevolge van het ongeval studievertraging oploopt of een jaar moet overdoen op school. In dit geval kunnen de extra studiekosten (school- of collegegeld, studiemateriaal, examenkosten, etcetera) vaak worden verhaald op de tegenpartij. Wij helpen bij het maken van een schadeberekening van deze extra kosten en stellen namens u de tegenpartij aansprakelijk voor deze extra studiekosten.

Door dergelijke studievertraging of achterstand heeft u later toegang tot de arbeidsmarkt, waardoor u wel studiekosten heeft maar minder inkomsten. Afhankelijk van het opleidingstype en de duur van de studievertraging kunt u een vergoeding krijgen voor deze toekomstige inkomstenderving. De richtlijnen ontwikkeld door de Letselschaderaad laten zien dat deze vergoeding kan oplopen tot 20.000 euro.

Daggeldvergoeding ziekenhuisopname

Indien u na het ongeval bent opgenomen in het ziekenhuis of tijdelijk heeft moeten verblijven in een revalidatievoorziening of verpleeginrichting, heeft u recht op een vast bedrag per opnamedag, de zogeheten daggeldvergoeding. Wij kunnen u helpen om deze kosten te verhalen.

Duurdere verzekeringen

Als u blijvende schade heeft overgehouden na het ongeval is het mogelijk dat u te maken krijgen met duurdere verzekeringen. Een verzekeraar kan een hogere premie hanteren, of u moet uw zorgverzekering uitbreiden wegens medische behandelingen die u moet blijven ondergaan. Deze extra premiekosten kunnen wij voor u verhalen bij de tegenpartij.

Administratieve kosten

Om uw schade te onderbouwen en succesvol te vorderen, is het belangrijk om hiervoor voldoende bewijs aan te leveren. Dit bewijs kan bestaan uit bonnetjes, facturen, afspraakbevestigingen, foto’s, etc.

Het is daarom belangrijk om meteen na het ongeval uw administratie goed bij te houden. Het kan zijn dat u hierdoor extra administratieve kosten maakt. Denk hierbij aan het aanschaffen van mappen om uw papieren in te bewaren of zelfs het inschakelen van een familielid die u helpt met uw administratieve werkzaamheden. Deze schadepost lijkt op het eerste gezicht wellicht klein, maar kan na verloop van tijd toch hoog oplopen.

Wij adviseren u in welke bewijsstukken er nodig zijn om uw vordering goed te onderbouwen. U heeft recht op vergoeding van de kosten die u hiervoor maakt.

Extra telefoon- en portokosten

Tijdens uw letselschadezaak kunnen uw telefoon-, porto- en kopiekosten oplopen. Dit komt door het contact dat u heeft met uw belangenbehartiger, medici en andere instanties. Ook deze kosten vallen onder administratieve kosten en moeten door de tegenpartij worden vergoed.

Aanpassingen aan de auto

Het kan zijn dat u door de aard van uw letsel, ontstaan door het ongeval, aanpassingen aan uw auto nodig heeft. Het gaat om aanpassingen die moeten worden doorgevoerd zodat u weer gebruik kan maken van het voertuig, ondanks de ontstane fysieke, mentale of functionele beperking ten gevolge van uw ongeval. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als u letsel aan uw voet heeft waardoor problemen kunnen ontstaan bij het bedienen van de pedalen.

Deze problemen kunnen soms worden verholpen door bepaalde aanpassingen te maken aan uw auto. Wanneer de problemen niet kunnen worden opgelost met aanpassingen, kan het zelfs noodzaak zijn om een nieuwe, aangepaste auto aan te schaffen die is aangepast aan uw specifieke behoeften.

Als de aansprakelijkheid is erkend, kunt u deze kosten, indien redelijk, vorderen bij de wederpartij. Om de redelijkheid voor deze kosten te onderbouwen, is vaak een verklaring van een arts nodig waarin wordt aangegeven dat andere vormen van vervoer voor u niet geschikt zijn ten gevolge van het ongeluk.

Vervoerskosten

Het kan voorkomen dat u ten gevolge van uw ongeval extra vervoerskosten moet maken. U kunt hierbij denken aan vervangend vervoer, benzine- en parkeerkosten in verband met bezoeken aan het ziekenhuis, de huisarts of fysiotherapeut.

Deze kosten kunnen in redelijkheid worden verhaald bij de wederpartij. Meestal wordt hiervoor gerekend met een kilometervergoeding, het is daarom belangrijk dat u uw extra gereden kilometers bijhoudt.

Hulpmiddelen/aanpassingen

Het kan voorkomen dat u ten gevolge van uw ongeval noodzakelijke aanpassingen of hulpmiddelen nodig heeft in uw woon-, werk- of leefomgeving. Voor deze hulpmiddelen bestaan overheidsvoorzieningen, maar deze zijn in de praktijk vaak niet voldoende. Een vergoeding voor deze hulpmiddelen kunt u aanvragen bij uw gemeente.

Uw persoonlijke situatie bepaalt welke aanpassingen aan uw woning noodzakelijk zijn. U kunt hierbij denken aan het verwijderen van drempels, breder maken van deuren, aanpassingen in de keuken of badkamer, etc.

Deze aanpassingen brengen vaak hoge kosten met zich mee. Het is daarom verstandig dat dit voorafgaand eerst goed in kaart wordt gebracht en wordt besproken met de wederpartij. Wij kunnen u hierbij helpen door de juiste deskundigen in te schakelen. Zo voorkomt u dat u kosten maakt die de verzekeraar of gemeente achteraf niet vergoedt. Kosten die niet worden vergoed door uw gemeente, kunnen wij voor u in kaart brengen en vorderen bij de wederpartij.

Kosten in verband met het verblijf thuis

Het kan zijn dat u door uw ongeval noodgedwongen veel meer tijd thuis doorbrengt, bijvoorbeeld omdat u mindervalide bent of ten gevolge van het ongeval geheel- of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent geraakt. Daardoor kan het zijn dat u extra kosten maakt.

U kunt hierbij denken aan extra elektriciteits-, gas- en waterkosten, extra huishoudelijke uitgaven in de vorm van eten en drinken, etc. In de praktijk wordt voor deze kosten vaak een jaarbedrag aangehouden. Wij kunnen u helpen met het inventariseren van deze kosten en het verkrijgen van een eerlijk jaarbedrag hiervoor.

Verhuiskosten

Als een woningaanpassing niet mogelijk of te duur is, kan het voorkomen dat u noodgedwongen moet verhuizen. U heeft in dat geval recht op een vergoeding voor verhuiskosten en herinrichtingskosten. Ook heeft u recht op een gelijkwaardige woning.

Wij helpen u met het verkrijgen van een nieuwe woning die gelijkwaardig is aan uw oude woning. U kunt hierbij denken aan een tuin, hobbykamer of garage. Indien deze aanwezig waren in uw oude woning, heeft u hier in principe ook recht op in uw nieuwe woning.

Kosten zonder nut

Het is mogelijk dat u vóór het ongeval kosten heeft gemaakt, waar u ten gevolge van het ongeval geen plezier of nut van heeft gehad. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan een sportschoolabonnement of tickets voor een concert. Het is goed mogelijk dat u door uw ongevalsklachten hier geen gebruik van heeft kunnen maken, terwijl u de kosten al wel had gemaakt.

Deze kosten noemen we kosten zonder nut. Ten gevolge van uw ongeval is het ‘nut’ van de kosten tenietgegaan.

Ook doorlopende woonkosten kunnen hieronder vallen, bijvoorbeeld als u langdurig in een ziekenhuis bent opgenomen door uw ongeval. De kosten zonder nut kunnen dan bestaan uit uw huur, telefoonabonnement of periodieke energienota’s. Wij kunnen u helpen om deze kosten in kaart te brengen en te verhalen op de wederpartij.

Duurdere vakantie

Wanneer er sprake is van vervelend letsel moet u mogelijk extra kosten maken voor een aangepaste vakantie. Dit kan al snel oplopen tot een vrij grote schadepost. Zeker wanneer de schade ook voor de toekomst doorberekend wordt. In sommige gevallen kunnen deze extra kosten voor vergoeding in aanmerking komen.

Toekomstige schade

Na een ongeval kunt u directe schade oplopen, bijvoorbeeld schade aan uw voertuig, kleding en/of andere persoonlijke eigendommen. Echter kan de schade ook langer doorlopen of zelfs pas zichtbaar worden of ontstaan in de toekomst. Deze toekomstige schade kan hoog oplopen.

De berekening van toekomstschade is ingewikkeld, omdat het herstelverloop en eventuele nieuwe problemen niet duidelijk zijn. Om de toekomstige medische risico’s vast te stellen schakelen wij een medisch adviseur en/of een onafhankelijk arts in. Ook andere deskundigen, zoals een arbeidsdeskundige, kunnen worden ingeschakeld waar nodig.

Bij de berekening wordt ook rekening gehouden met inflatie en rente die u over uw schadevergoeding kunt ontvangen.

Extra slijtage

Bij een ongeval met (zwaar) letsel tot gevolg kan het zijn dat u een prothese moet dragen of gebruik maakt van loopkrukken. Door gebruik van deze of andere hulpmiddelen kunnen spullen, zoals bijvoorbeeld uw kleding, veel sneller slijten. Bij been- of voetletsel kan er bovendien sprake zijn van versnelde slijtage van het schoeisel.

De kosten voor het kopen van extra kleding en schoeisel moeten door de wederpartij worden vergoed.

WAO/WIA voorbehoud en belastinggarantie

Uw letselschadezaak wordt doorgaans geregeld met daarbij in het achterhoofd de uitkering die u ontvangt ten tijde van de regeling. Ter voorkoming van financiële problemen kan met de wederpartij worden afgestemd dat u het recht heeft om uw letselschadezaak te heropenen als u uw uitkering kwijtraakt.

Van belang is dat uw schadevergoeding een netto vergoeding is. U dient deze, net als de eerder ontvangen voorschotten, niet op te geven bij de aangifte Inkomstenbelasting. Over het schadebedrag bent u geen belasting verschuldigd. Voor de zorgvuldigheid ontvangt u bij het afronden van uw letselschadezaak een betalingsgarantie. Legt de belastingdienst u toch een aanslag op? Dan zal samen met de wederpartij gezorgd worden voor een correcte afhandeling van deze aanslag, zodat uw schadevergoeding echt een nettobetaling blijft.

Kosten juridische hulp

De juridische kosten van de inschakeling van ons kantoor, ook wel de buitengerechtelijke kosten genoemd, worden verhaald bij de verzekeraar van de wederpartij. In de wet is namelijk neergelegd dat de redelijke kosten van deze professionele bijstand vergoed moeten worden door de aansprakelijke partij. Wanneer u geen ongeval was overkomen, had u ook geen jurist hoeven in te schakelen en had u kosten kunnen besparen.

 Helaas komt het vaak voor dat een dossier meer tijd en inspanning nodig heeft dan de verzekeraar wilt vergoeden. Ons kantoor heeft het beleid dat de beperkingen die de verzekeraar ten opzichte van de vergoeding van de redelijke kosten stelt, niet ten nadele van het slachtoffer mag komen. De juridische kosten die de verzekeraar onverhoopt niet wilt vergoeden zullen wij dan ook voor eigen rekening nemen. Zo bent u verzekerd van de juiste deskundige hulp bij het verhalen van uw schade.

Wettelijke rente

De betalingen van uw schadevergoeding kunnen lang op zich laten wachten. Wij zullen namens u dan ook aanspraak maken op de wettelijke rente. De wettelijke rente wordt door de overheid vastgesteld op een vast percentage.

De wettelijke rente wordt door de wederpartij betaald vanaf de datum dat de schade werd geleden. Dit is meestal de ongevalsdatum, maar u kunt natuurlijk ook later kosten maken.

Andere schadeposten

De wederpartij dient uw gehele schade te vergoeden. Dat betekent dat al uw nadeel, alle extra kosten en uitgaven, alle gemiste inkomsten, waaronder loon, zwart werk, bonussen, winstderving, vakantiegeld, etc. vergoed dienen te worden. Kortom: alle schade die is veroorzaakt door de schuld van een ander, moet worden vergoed.

Samen met u brengen wij uw gehele schade in kaart en verhalen deze op de wederpartij. Ook onze kosten verhalen wij op de wederpartij, zodat u een schadevergoeding ontvangt waarop u ook daadwerkelijk recht heeft.

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u aanspraak maken op een schadevergoeding? Of wilt u een ander probleem aan ons voorleggen? Neem dan vrijblijvend en geheel kosteloos contact met ons op om uw mogelijkheden te bespreken. Dit kan via ons telefoonnummer 030 269 0063 of ons contactformulier. Wij helpen u graag verder.